Confession of Faith

by Very Rev. Fr. Boghos Tinkjian on January 14, 2018

Ամբողջական մտքով կը դաւանինք, թէ կը հաւատանք Հօր Աստուծոյ, որ անեղ է, ո՛չ մէկէն
ծնած կամ սկսած. բայց ինք է ծնողը Որդիին եւ բղխողը Սուրբ Հոգիին:
Կը հաւատանք Բան Աստուծոյ, որ անեղ է, Հօրմէն ծնած եւ սկսած՝ բոլոր ժամանակներէն
առաջ. ո՛չ անկէ ետք է, ո՛չ ալ անկէ կրտսեր. այլ որքան որ Հայրը հայր է, նոյնքան ալ Որդին
որդի:
Կը հաւատանք Սուրբ Հոգի Աստուծոյ, որ անեղ է եւ անժամանակ. ո՛չ թէ ծնած, այլ՝ բղխած
Հօրմէն. էակից Հօրը եւ փառակից Որդիին:
Կը հաւատանք Սուրբ Երրորդութեան, որ մէկ բնութիւն եւ մէկ աստուածութիւն է. ո՛չ թէ երեք
աստուածներ, այլ մէ՛կ Աստուած, մէկ կամք, մէկ թագաւորութիւն, մէկ իշխանութիւն,
արարիչ՝ բոլոր տեսանելի թէ անտեսանելի արարածներուն:
Կը հաւատանք սուրբ Եկեղեցիին, մեղքերու թողութեան եւ սուրբերու հաղորդակցութեան:
Կը հաւատանք թէ երեք անձերէն մէկը, Բան Աստուածը, որ Հօրմէն ծնած է բոլոր
ժամանակներէն առաջ, սահմանուած ժամանակին իջաւ Աստուածածին կոյս Մարիամի մէջ,
եւ անոր արիւնէն առնելով՝ միաւորեց իր աստուածութեան, իննը ամիս մընալով անարատ
Կոյսին արգանդին մէջ. եւ կատարեալ Աստուածը եղաւ կատարեալ մարդ՝ հոգիով, միտքով
եւ մարմինով: Եղաւ մէկ անձ, մէկ դէմք եւ միաւորեալ մէկ բնութիւն: Աստուածը մարդացաւ՝
առանց փոխուելու կամ ուրիշ բանի վերածուելու: Առանց սերմի յղացաւ եւ առանց
ապականութեան ծնաւ: Ինչպէս որ անսկիզբ է իր աստուածութիւնը, այնպէս ալ անվախճան
է իր մարդկութիւնը, որովհետեւ «Յիսուս Քրիստոս նոյնն է միշտ – երէկ, այսօր եւ
յաւիտեան» Եբր (13.8):
Կը հաւատանք թէ մեր Տէրը, Յիսուս Քրիստոս, շրջեցաւ երկրի վրայ: Երեսուն տարիներ ետք
եկաւ մկրտուելու: Հայրը վերէն վկայեց. «Ատիկա է իմ սիրելի որդիս» (Մտ 3.17), եւ Սուրբ
Հոգին աղաւնիի կերպարանքով իջաւ անոր վրայ: Փորձուեցաւ Սատանայէն եւ յաղթեց անոր:
Մարդոց փրկութիւն քարոզեց: Յոգնեցաւ մարմինով, անօթեցաւ ու ծարաւցաւ: Յետոյ
կամաւորաբար եկաւ չարչարուելու: Խաչուեցաւ ու մեռաւ մարմինով, բայց կենդանի մնաց
աստուածութեամբը: Մարմինը գերեզման դրուեցաւ՝ աստուածութեան հետ միաւորուած, իսկ
հոգիով դժոխք իջաւ՝ առանց աստուածութենէն բաժնուելու: Քարոզեց հոգիներուն. դժոխքը
աւերեց եւ հոգիները ազատեց: Երեք օր ետք մեօելներէն յրութիւն առաւ եւ երեւցաւ
աշակերտներուն:
Կը հաւատանք թէ մեր Տէրը, Յիսուս Քրիստոս, նոյն մարմինով երկինք համբարձաւ եւ Հօրը
աջ կողմը նստաւ: Կը հաւատանք նաեւ, թէ նոյն մարմինով եւ Հօրը փարքով պիտի գայ՝
ողջերն ու մեռածները դատելու, եւ բոլոր մարդիկ յարութիւն պիտի առնեն:
Կը հաւատանք նաեւ թէ իւրաքանչիւր ոք իր գործերու համաձայն հատուցում պիտի
ստանայ. արդարները՝ յաւիտենական կեանք, իսկ մեղաւորները՝ յաւիտենական տանջանք:

Preacher: Very Rev. Fr. Boghos Tinkjian