Palm Sunday 2014

by Very Rev. Fr. Boghos Tinkjian on April 13, 2014

Ծաղկազարդ, Յիսուս Քրիստոսի յաղթական մուտքը Երուսաղէմ.
Ս. Պատարագ մատուցեց Հոգշ. Տ. Պօղոս Աբղ. Թինքճեան Կլենտէյլի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ Ապրիլ 13, 2014։

Preacher: Very Rev. Fr. Boghos Tinkjian